FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Közérdekű adatok

KÖZADATKERESŐ
I.    SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK


1. Az Intézet neve, székhelye, postai címe, telefon-, és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

- neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
- székhelye: Kőszeg, Chernel K. u. 14.
- postacíme: 9730 Kőszeg, Chernel K. u. 14.
- telefon: 94/200-520, fax: 94/563-110
- e-mail: info@iask.hu
- web: www.iask.hu
- ügyfélszolgálat: Főigazgatói Titkárság, 94/200-520, info@iask.hu


2. Az Intézet szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:Főigazgatói Titkárság:

a) elősegíti az Intézet kommunikációjának napi működését;

b) részt vesz az Intézetet érintő sajtóesemények megszervezésében, lebonyolításában, értékelésében;

c) biztosítja, szervezi a főigazgató társadalmi kapcsolattartását,

d) előkészíti a főigazgató bel,- és külföldi programjait;

e) háttéranyagot készít a főigazgató programjaihoz, amelyhez információkat kérhet az Intézet szervezeti egységeitől;

f) megszervezi a főigazgatói értekezleteket

g) ellátja az Intézet iratforgalmának érkeztetését, iktatását, továbbá a kimenő iratok postázását és kézbesítését;

h) elvégzi az Intézet humánerőforrás-gazdálkodásával kapcsolatos humánpolitikai feladatokat és elvégzi az ebbe a körbe tartozó megbízási szerződések előkészítését és ellenjegyzését, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;

i) ellátja az Intézet honlapjának tervezésével, arculatának kialakításával, tartalmának aktualizálásával, bővítésével kapcsolatos feladatokat.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály:

a) ellátja az Intézet előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, valamint az Intézet működtetésével, üzemeltetésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja a költségvetés tervezésének és végrehajtásának könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat;

c) gondoskodik az Intézetet illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket;

d) figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását;

e) előkészíti a főigazgató hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat;

f) a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik az Intézet számviteli politikájának kialakításáról, elkészíti az Intézet pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait;

g) kezeli az Intézet házipénztárát, gondoskodik a készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről;

h) egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést az Intézet számviteli nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat;

i) vezeti az illetménygazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, kapcsolatot tart az illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral;

j) gondoskodik az intézményi kifizetések számfejtéséről;

k) biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek ellenőrzését, bevallását és befizetését;

l) ellátja az Intézet ingó,- és ingatlan vagyonának kezelését;

m) ellátja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatokat;

n) rendszeresen felülvizsgálja a kintlévőségeket és megteszi a szükséges intézkedéseket azok behajtására.
Fejlesztési és Pályázatkezelő Főosztály:

a) közreműködik a többi szervezeti egységgel a kezelt vagyon rendeltetésszerű felhasználásában az eredményesség és a gazdaságosság érvényesítése érdekében;

b) működteti az Intézet pályázatkereső, pályázatíró és pályázatkezelő rendszerét;

c) ellátja a már megvalósított pályázatokkal kapcsolatos utógondozási tevékenységet;

d) kidolgozza az Intézet jövőbeni fejlesztési javaslatait.
Kutatói Főosztály:

a) A főosztály szervezi és működteti az Intézetben folyó tudományos munkát, aminek keretében

ad) a) javaslatot tesz az Intézet tudományos munkaprogramjára,
ad) b) a program elfogadása után kijelöli a különböző szakterületeken végrehajtandó részletes feladatokat,
ad) c) ütemtervet készít a különböző szakterületeken elvégzendő tudományos tevékenységekre,
ad) d) összehangolja és irányítja az Intézetben dolgozó állandó kutatók tevékenységét,
ad) e) összehangolja, felügyeli, rendszeresen értékeli az Intézetben dolgozó ösztöndíjas kutatók munkáját.

b) A főosztály megszervezi, működteti és felügyeli az Intézet tudományos adatbázisát, gondoskodik annak feltöltéséről és folyamatos bővítéséről.

c) A főosztály megszervezi és működteti az Intézet publikációs és kiadói tevékenységét, gondoskodik az Intézetben megszülető tudományos eredmények közzétételéről elektronikus vagy nyomtatott formában.

d) A főosztály közvetlenül irányítja a kutatásszervezéssel, a tudományos adatfeldolgozással, valamint a publikációs tevékenységgel foglalkozó dolgozók munkáját.

e) A főosztály nyomon követi az Intézet tevékenységével összefüggő szakmai területeken zajló tudományos, szakmai folyamatokat, elemzi a végbemenő változásokat, azokat értékeli hazai és nemzetközi összefüggésben.

f) A főosztály vezetője felügyeli a könyvtár működését.Hankiss Archívum:

a) gondoskodik a Hankiss Elemér-bibliográfia összegyűjtéséről;

b) ellátja a Hankiss Elemér életműve szakmai-tudományos feldolgozásával kapcsolatos feladatokat;

c) beszerzi az archívum működtetéséhez szükséges szakmai irodalmat, kiadványokat és tárgyi eszközöket;

d) szervezi az archívum működésével kapcsolatos rendezvényeket, gondoskodik az archívum munkáját bemutató kiadványok megjelentetéséről;
e) működteti az archívum saját honlapját. 3. Az Intézet vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-, és faxszáma, elektronikus levélcíme):


Prof.Dr. Miszlivetz Ferenc főigazgató, 94/200-520, ferenc.miszlivetz@iask.hu

Dr. Bába Iván főigazgató-helyettes, 94/200-532, ivan.baba@iask.hu

Varga Katalin főigazgatói titkárságvezető, 94/200-520, katalin.varga@iask.hu

Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető, 94/200-525, aurelia.sober@iask.hu

Markovits Alíz fejlesztési és pályázatkezelő főosztályvezető, 94/200-526, aliz.markovits@iask.hu

Dr. Bokányi Péter "Hankiss Archívum" vezető, 94/200-520, peter.bokanyi@iask.hu


                       
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend:

Varga Katalin főigazgatói titkárságvezető, 94/200-520, katalin.varga@iask.hu, az ügyfélfogadás munkanapokon 8-11 és 13-15.30 óra között történik.


5. Az Intézet felettes, illetve felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai:

- neve: Miniszterelnökség
- székhelye: Budapest, Kossuth L. tér 2-4.
- postacíme: 1357 Budapest, Pf.: 6.
- telefon/fax: 1/795-5000, 1/795-0381
- e-mail: erkeztetok@me.gov.hu
- web: www.kormany.huII. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


1. Az Intézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az Intézetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövege:

o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

o a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,

o a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

o a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI) létrehozásáról szóló 311/2015. (X.28.) számú Kormányrendelet, -az FTI Alapító Okirata (katt ide: Alapító Okirat !),

o az FTI Szervezeti és Működési Szabályzata (katt ide: A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata),

o az FTI 13/2016. sz. főigazgatói utasítással kiadott szabályzata az adatvédelemről és az adatbiztonságról (katt ide: Szabályzat!),

o az FTI 17/2016. sz. főigazgatói utasítással kiadott Ügyrendi Szabályzata.


2. Az Intézet nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:  

 2016. évben: 

- Abonyi János-Miszlivetz Ferenc: Hálózatok metszéspontjain - A negyedik ipari forradalom társadalmi kihívásai (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-)
                                                                                                                                                          
- Sümegi István: Mit jelent kérdezni ? - A humán tudományok és az értelem keresése (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-),

- Miszlivetz Ferenc szerkesztésében: A kisvárosok reneszánsza - A kőszegi példa (FTI Főig. Titkárság, 2490 Ft.-),

- Iván Bába: The Fall of Communism - Changing the Regimes in Central Europe in 1989-1990 (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-).

- Miszlivetz Ferenc: Az aranykor káprázata és a XX. század árnyai - Perspektívák tágulása és szűkülése az Osztrák-Magyar Monarchiában / Ferenc Miszlivetz: The Splendour of the Golden Age and the Shadows of the Twentieth Century - Expanding and Waning Horizons in the Austro-Hungarian Monarchy - iASK 2016 december


2017. évben:

- Szabó Lajos: Fejlesztési projektek fenntarthatósága - iASK 2017 január (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-)

- Bába Iván: A kommunizmus bukása - Rendszerváltoztatás Közép-Európában 1989-1990-ben (FTI Főig. Titkárság 1500 Ft.-) 

- Z. Karvalics László: Okos városok, kérdő- és felkiáltójelekkel (FTI Főig. Titkárság, 2980 Ft.-)

- "Jót, s jól" - 26 tanulmány a fenntarthatóságról (szerkesztették: Bodor Mónika, Kerekes Sándor, Zilahy Gyula, ára: 2400 Ft, FTI Főigazgatói Titkárság);

- Nagy Judit: Társadalmi innováció a pannon városokban (ára: 2400 Ft, FTI Főigazgatói Titkárság);

- Markovits Szabina: A KRAFT bennünk van (ára: 1500 Ft, FTI Főigazgatói Titkárság)

- Tóth-Kaszás Nikoletta - Ernszt Ildikó - Keller Krisztina: A települési együttműködések elmélete és gyakorlata: a Pannon Városok Szövetségének példája (ár: 2400 Ft, FTI Főigazgatói Titkárság)

- Attila Pók: Remembering and Forgetting Communism in Hungary: Studies on Collective Memory and Memory Politics in Context (ár: 3900 Ft, FTI Főigazgatói Titkárság)


3. Az Intézet által közzétett hirdetmények, közlemények:

-lásd a honlap "RÓLUNK" c. rovatában a "Hírek" linket, illetve a "Rólunk írták" rovatot.
III. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK 

1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Adásvételi szerződés alapján multifunkciós nyomtatók, valamint másoló-nyomtató eszközök beszerzése a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete részére 1. rész

Adásvételi szerződés alapján multifunkciós nyomtatók, valamint másoló-nyomtató eszközök beszerzése a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete részére 2. rész

 

2. A KIÍRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

Keretmegállapodás alapján könyvek és folyóiratok beszerzése ajánlati felhívás és dokumentáció


IV. KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK