FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE KŐSZEG
HUN / ENG  

Közérdekű adatok

KÖZADATKERESŐ
I.    SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK


1. Az Intézet neve, székhelye, postai címe, telefon-, és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

- neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
- székhelye: Kőszeg, Chernel K. u. 14.
- postacíme: 9730 Kőszeg, Chernel K. u. 14.
- telefon: 94/200-520, fax: 94/563-110
- e-mail: info@iask.hu
- web: www.iask.hu
- ügyfélszolgálat: Főigazgatói Titkárság, 94/200-520, info@iask.hu


2. Az Intézet szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:Főigazgatói Titkárság:

a) elősegíti az Intézet kommunikációjának napi működését;

b) részt vesz az Intézetet érintő sajtóesemények megszervezésében, lebonyolításában, értékelésében;

c) biztosítja, szervezi a főigazgató társadalmi kapcsolattartását,

d) előkészíti a főigazgató bel,- és külföldi programjait;

e) háttéranyagot készít a főigazgató programjaihoz, amelyhez információkat kérhet az Intézet szervezeti egységeitől;

f) megszervezi a főigazgatói értekezleteket

g) ellátja az Intézet iratforgalmának érkeztetését, iktatását, továbbá a kimenő iratok postázását és kézbesítését;

h) elvégzi az Intézet humánerőforrás-gazdálkodásával kapcsolatos humánpolitikai feladatokat és elvégzi az ebbe a körbe tartozó megbízási szerződések előkészítését és ellenjegyzését, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;

i) ellátja az Intézet honlapjának tervezésével, arculatának kialakításával, tartalmának aktualizálásával, bővítésével kapcsolatos feladatokat.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály:

a) ellátja az Intézet előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, valamint az Intézet működtetésével, üzemeltetésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja a költségvetés tervezésének és végrehajtásának könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat;

c) gondoskodik az Intézetet illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket;

d) figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását;

e) előkészíti a főigazgató hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat;

f) a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik az Intézet számviteli politikájának kialakításáról, elkészíti az Intézet pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait;

g) kezeli az Intézet házipénztárát, gondoskodik a készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről;

h) egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést az Intézet számviteli nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat;

i) vezeti az illetménygazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, kapcsolatot tart az illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral;

j) gondoskodik az intézményi kifizetések számfejtéséről;

k) biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek ellenőrzését, bevallását és befizetését;

l) ellátja az Intézet ingó,- és ingatlan vagyonának kezelését;

m) ellátja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatokat;

n) rendszeresen felülvizsgálja a kintlévőségeket és megteszi a szükséges intézkedéseket azok behajtására.
Fejlesztési és Pályázatkezelő Főosztály:

a) közreműködik a többi szervezeti egységgel a kezelt vagyon rendeltetésszerű felhasználásában az eredményesség és a gazdaságosság érvényesítése érdekében;

b) működteti az Intézet pályázatkereső, pályázatíró és pályázatkezelő rendszerét;

c) ellátja a már megvalósított pályázatokkal kapcsolatos utógondozási tevékenységet;

d) kidolgozza az Intézet jövőbeni fejlesztési javaslatait.
Kutatói Főosztály:

a) A főosztály szervezi és működteti az Intézetben folyó tudományos munkát, aminek keretében

ad) a) javaslatot tesz az Intézet tudományos munkaprogramjára,
ad) b) a program elfogadása után kijelöli a különböző szakterületeken végrehajtandó részletes feladatokat,
ad) c) ütemtervet készít a különböző szakterületeken elvégzendő tudományos tevékenységekre,
ad) d) összehangolja és irányítja az Intézetben dolgozó állandó kutatók tevékenységét,
ad) e) összehangolja, felügyeli, rendszeresen értékeli az Intézetben dolgozó ösztöndíjas kutatók munkáját.

b) A főosztály megszervezi, működteti és felügyeli az Intézet tudományos adatbázisát, gondoskodik annak feltöltéséről és folyamatos bővítéséről.

c) A főosztály megszervezi és működteti az Intézet publikációs és kiadói tevékenységét, gondoskodik az Intézetben megszülető tudományos eredmények közzétételéről elektronikus vagy nyomtatott formában.

d) A főosztály közvetlenül irányítja a kutatásszervezéssel, a tudományos adatfeldolgozással, valamint a publikációs tevékenységgel foglalkozó dolgozók munkáját.

e) A főosztály nyomon követi az Intézet tevékenységével összefüggő szakmai területeken zajló tudományos, szakmai folyamatokat, elemzi a végbemenő változásokat, azokat értékeli hazai és nemzetközi összefüggésben.

f) A főosztály vezetője felügyeli a könyvtár működését.Hankiss Archívum:

a) gondoskodik a Hankiss Elemér-bibliográfia összegyűjtéséről;

b) ellátja a Hankiss Elemér életműve szakmai-tudományos feldolgozásával kapcsolatos feladatokat;

c) beszerzi az archívum működtetéséhez szükséges szakmai irodalmat, kiadványokat és tárgyi eszközöket;

d) szervezi az archívum működésével kapcsolatos rendezvényeket, gondoskodik az archívum munkáját bemutató kiadványok megjelentetéséről;
e) működteti az archívum saját honlapját. 3. Az Intézet vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-, és faxszáma, elektronikus levélcíme):


Prof.Dr. Miszlivetz Ferenc főigazgató, 94/200-520, ferenc.miszlivetz@iask.hu

Dr. Bába Iván főigazgató-helyettes, 94/200-532, ivan.baba@iask.hu

Varga Katalin főigazgatói titkárságvezető, 94/200-520, katalin.varga@iask.hu

Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető, 94/200-525, aurelia.sober@iask.hu

Markovits Alíz fejlesztési és pályázatkezelő főosztályvezető, 94/200-526, aliz.markovits@iask.hu

Dr. Bokányi Péter "Hankiss Archívum" vezető, 94/200-520, peter.bokanyi@iask.hu


                       
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend:

Varga Katalin főigazgatói titkárságvezető, 94/200-520, katalin.varga@iask.hu, az ügyfélfogadás munkanapokon 8-11 és 13-15.30 óra között történik.


5. Az Intézet felettes, illetve felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai:

- neve: Miniszterelnökség
- székhelye: Budapest, Kossuth L. tér 2-4.
- postacíme: 1357 Budapest, Pf.: 6.
- telefon/fax: 1/795-5000, 1/795-0381
- e-mail: erkeztetok@me.gov.hu
- web: www.kormany.huII. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


1. Az Intézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az Intézetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövege:

o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

o a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,

o a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

o a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI) létrehozásáról szóló 311/2015. (X.28.) számú Kormányrendelet, -az FTI Alapító Okirata (katt ide: Alapító Okirat !),

o az FTI Szervezeti és Működési Szabályzata (katt ide: A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata),

o az FTI 13/2016. sz. főigazgatói utasítással kiadott szabályzata az adatvédelemről és az adatbiztonságról (katt ide: Szabályzat!),

o az FTI 17/2016. sz. főigazgatói utasítással kiadott Ügyrendi Szabályzata.


2. Az Intézet nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:  

 2016. évben: 

- Abonyi János-Miszlivetz Ferenc: Hálózatok metszéspontjain - A negyedik ipari forradalom társadalmi kihívásai (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-)
                                                                                                                                                          
- Sümegi István: Mit jelent kérdezni ? - A humán tudományok és az értelem keresése (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-),

- Miszlivetz Ferenc szerkesztésében: A kisvárosok reneszánsza - A kőszegi példa (FTI Főig. Titkárság, 2490 Ft.-),

- Iván Bába: The Fall of Communism - Changing the Regimes in Central Europe in 1989-1990 (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-).

- Miszlivetz Ferenc: Az aranykor káprázata és a XX. század árnyai - Perspektívák tágulása és szűkülése az Osztrák-Magyar Monarchiában / Ferenc Miszlivetz: The Splendour of the Golden Age and the Shadows of the Twentieth Century - Expanding and Waning Horizons in the Austro-Hungarian Monarchy - iASK 2016 december


2017. évben:

- Szabó Lajos: Fejlesztési projektek fenntarthatósága - iASK 2017 január (FTI Főig. Titkárság, 1490 Ft.-)

- Bába Iván: A kommunizmus bukása - Rendszerváltoztatás Közép-Európában 1989-1990-ben (FTI Főig. Titkárság 1500 Ft.-) 

- Z. Karvalics László: Okos városok, kérdő- és felkiáltójelekkel (FTI Főig. Titkárság, 2980 Ft.-)

3. Az Intézet által közzétett hirdetmények, közlemények:

-lásd a honlap "RÓLUNK" c. rovatában a "Hírek" linket, illetve a "Rólunk írták" rovatot.

III. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

 

Ajánlatkérő neve

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Eljárás tárgya

"Adásvételi szerződés alapján multifunkciós nyomtatók, valamint másoló-nyomtató eszközök beszerzése a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete részére"

1. rész

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

Nem releváns

Szerződő felek neve

Vevő: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Eladó: Woss Kft. és HUMANsoft Kft.

Teljesítés szerződésszerű volt-e

IGEN

Szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja

2016.12.14.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja

2016.12.16.

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke

955.959,- Ft

 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

 

Ajánlatkérő neve

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Eljárás tárgya

"Adásvételi szerződés alapján multifunkciós nyomtatók, valamint másoló-nyomtató eszközök beszerzése a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete részére"

2. rész

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

Nem releváns

Szerződő felek neve

Vevő: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Eladó: Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Euro One Zrt., Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt., Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt., Szintézis Informatikai Zrt. és Szinva Net Informatikai Zrt.

Teljesítés szerződésszerű volt-e

IGEN

Szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja

2017.01.05.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja

2017.01.20.

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke

2.706.619,- Ft